Spli Spla Splotch

Splotch, acrylique/toile, 70/50, 2019.
Splotch, acrylique/toile, 70/50, 2019.
Spla, 100/50, acrylique/ papier, 2020.
Spla, 100/50, acrylique/ papier, 2020.
Spli, 100/50, acrylique/papier, 2020.
Spli, 100/50, acrylique/papier, 2020.
Copié collé, 100/100, acrylique/ papier, 2020.
Copié collé, 100/100, acrylique/ papier, 2020.